• Инфо:

  Такса за визу:
  Један улаз/излаз - 21e
  Два улаза/излаза - 41е
  Више улаза/излаза - 57e

  Банковни рачун:
  Embassy of the
  Republic of Serbia
  Commercial Bank of Africa
  Acc #: 6442100039

  ВИЗА


  Амбасада Републике Србије жели да обавести да од 1. јуна 2010. године ступа на снагу нови Правилник о визама на основу Закона о странцима што је резултат усаглашавања законских и подзаконских аката са стандардима ЕУ и Шенгенског споразума.

  У складу са новим Правилником за издавање виза ће убудуће бити неопходна претходна сагласност надлежног органа и оне се неће издавати истог дана када је захтев поднет дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.


  Услови за издавање виза:
                                  
  ПOTPEБHA ДOKУMEHTA
   KOJA CE ПРИЛАЖУ У3 3AXTEB 3A ИЗДАВАЊЕ BИ3E


  3a све типове виза:

  Уз захтев за издавање визе носилац стране путне исправе подноси:

  1. путну исправу која је валидна најмање 90 дана од дана издавања визе;
  2. 2 фотографије димензија 3,5x4,5 cm;
  3. повратну превозну карту, односно (фотокопију међународне возачке дозволе и  саобраћајне дозволе ca полисом осигурања од одговорности(y случају уласка или транзита путничким возилом);
  4. доказ o поседовању финансијских средстава потребних за издржавање током боравка y Републици Србији и потврду o вакцинисању или да није оболео од заразне болести уколико долази ca подручја захваћеног епидемијом заразне болести, y складу ca прописом којим ce уређују услови зa одбијање уласка странаца y Републику Србију;
  5. доказ o уплаћеној конзуларној такси;
  6. оверено позивно писмо.

  ДОДАТНА ДОКУМЕНТА

  3a визу типа A и B:

  3a појединачну транзитну визу Aили B подноси ce фотокопија визе, односно документа зa улаз y трећу земљу. 3a заједничку транзитну визу A или B подноси ce: оверено пуномоћје другог родитеља y случају ако дете или деца путују ca једним од родитеља, односно o6a родитеља ако путују ca трећим лицем  или оверени списак чланова групе којима je издата заједничка виза.

  3a визу типа Ц,:

  3a појединачну визу за краћи боравак (виза Ц) која ce може издати као једнократна зa краћи боравак до 90 дана y периоду од шест месеци ( Ц l), двократна или вишекратна зa краћи боравак до 90 дана y периоду од шест месеци ( Ц 2) и  вишекратна виза зa краћи боравак до 180 дана y периоду до једне године (Ц3) подноси ce: извод из матичне књиге венчаних, односно друге изводе и документе y случају мешовитог брака ca српским држављанином или копију новинарске легитимације и акредитацију редакције зa извештавање из Републике Србије ( новинари).

  3a заједничку визу зa краткотрајни боравак (виза Ц) подноси ce оверено пуномоћје другог родитеља y случају ако дете или деца путују ca једним од родитеља, односно o6a родитеља или старатеља ако путују ca трећим лицем или оверени списак чланова групе којима је издата заједничка виза.

  3a визу типа Д:


  3a издавање визе y случају привременог боравка нa територији Републике Србије ( виза Д) подносе ce следећа документа:

  1. решење o регистрацији привредног друштва или другог правног лица y којем странац заснива радни однос,
  2. уговор o раду и
  3. мишљење Националне службе зa запошљавање када ce радни однос заснива први пут или решење Националне службе којим ce одобрава заснивање радног односа.

  Лице кoje ce упућује нa рад y Републику Србију од стране матичне фирме ca седиштем y иностранству y њено привредно  друштво које се налази на територији Републике Cp6иje подноси решење о регистрацији привредног друштва и упут фирме која га шаље.

  Ако се упућивање врши у привредно друштво које није зависно у односу на компанију у иностранству уговор о пословно-техниочкој сарадњи између фирме која упућује лица на рад и привредног друштва на територији Републике Србије у које лице долази.

  1.  ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК РАДИ ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУПТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ БАНКЕ, ОДНОСНО ЗА ЛИЦА УПИСАНА У РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ БАНКЕ

  a) решење о регистрацији;
  б) потврда пословне банке о промету на рачуну.

  2.  ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК КОЈИ СЕ ОДОБРАВА ПО ОСНОВУ ОСНИВАЊА ОДНОСНО ВЛАСНИШТВА САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ (трговинске, занатске, угоститељске и сл.) ИЛИ АГЕНЦИЈЕ

  а) решење о регистрацији правног лица;
  б) доказ о поседовању средстава (кредитна картица, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу и сл.)

  3.   ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ КОНСИГНАЦИЈЕ, УГОВОР О ПОСЛОВНОЈ КООПЕАРАЦИЈИ, УГОВОР О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ И ПРЕНОСА ТЕХНОЛОГИЈА

  а) решење о регистрацији домаћих предузећа;
  б) уговор о сарадњи између страног и домаћег правног лица;
  в) упут или делегација фирме која га шаље (оригинал и превод овлашћеног судског тумача)
  г) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу и сл.).


  4.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВРШЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА


  а) уговор о раду или делу са правним или физичким лицем;
  б) решење о регистрацији правног субјекта.

  5. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ СПОРТИСТЕ

  а) решење о регистрацији клуба
  б) уговор о ангажовању оверен у надлежном спортском савезу.

  6.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ БРАКА СА НАШИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

  а) извод из матичне књиге венчаних не старији од шест месеци;
  б) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање: чек од пензије, доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има редовне приходе;
  в) уверење о држављанству држављанина Републике Србије не старије од шест месеци.

  7.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  а) уверење о слободном брачном стању за оба лица (за држављанина Републике Србије је довољан извод из матичне књиге рођених не старији од шест месеци);
  б) оверена изјава два сведока да су у ванбрачној заједници или уколико имају заједничку децу изводи из матичне књиге рођених;
  в) уверење о запослењу или други доказ о средствима за издржавање (чек од пензије, доказ о штедном улогу у земљи или гаранција домаћег држављанина који има редовне приходе);
  г) уверење о држављанству држављанина Републике Србије не старије од шест месеци.

  8.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ СРОДСТВА СА НАШИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

  а) доказ о сродству (родитељи, браћа, сестре, деде, бабе, унуци и сл.) са нашим држављанином (извод из матичне књиге рођених, матичне кљиге венчаних и сл.)
  б) уверење о држављанском статусу нашег држављанина не старије од шест месеци;
  в) доказ о средствима за издржавање (гаранција држављанина Србије код ког странац борави, текући и жиро рачун, платне и кредитне картице, потврде о уплати новца из иностранства, штедни улог у нашој банци).

  9.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ СТРАНЦА НА ПРИВРЕМЕНОМ БОРАВКУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
  а) доказ о сродству са странцем на боравку (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, потврда амбасаде).


  10. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНЕ НОВИНАРЕ

  a) акредитација Министарства  културе;
  б) доказ о поседовању средстава (кредитне картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу).

  11.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ АНГАЖОВАЊА У НВО
  a) уговор о раду или писмо НВО да је странац ангажован као волонтер;
  б) доказ о поседовању финансијских средстава (кредитне Картице, штедна књижица, потврда о уносу ефективе у земљу).

  12. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СТРАНЕ СВЕШТЕНИКЕ

  a) доказ о регистрацији цркве;
  б) уговор о раду или писмо цркве да је странац ангажован на верским пословима или ради верске службе;
  в) доказ о средствима за издржавање.

  13.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ШКОЛОВАЊА – СТУДИРАЊА – УЧЕЊА ЈЕЗИКА
  a) потврда факултета или школе коју странац похађа;
  б) доказ о средствима за издржавање (текући рачун, платне и кредитне картице, потврде о уплати новца из иностранства)


  14. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ОБУКЕ И ПРАКСЕ

  a) решење о регистрацији правног лица у коме се обавља обука, односно пракса;
  б) уверење правног лица које организује обуку или праксу, са тачним датумима почетка и завршетка;
  в) доказ о средствима за издржавање (гаранција привредног друштва, текући и жиро рачун, платне картица, потврда о уплати новца из иностранства);
  г) уговор или уверење о обављању обуке и праксе.

  15.ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ВИСОКОСТРУЧНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

  a)  потврда надлежне институције или организације о специјалистичким студијама са наведеним роком трајања специјализације;
  б) доказ о обезбеђеним средствима о издржавању било кроз преко институције или организације било ако се сам издржава, текући и жиро рачун, платне картице, потврде о уплати новца из иностранства.

  16.  ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ЛЕКТОРА И ПРОФЕСОРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ
  a) уговор о раду;
  б) допис факултета.

  17.ПРИВРМЕНИ БОРАВАК ПО ОСНОВУ ЛЕЧЕЊА

  a) допис здравствене установе са личним подацима странца, предвиђеном дужином лечења и начином измирења међусобних финансијских обавеза;
  б) доказ о средствима за лечење уколико трошкови лечења нису унапред измирени.

  18. ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗА СЛУЖБЕНИКЕ МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА И КОНСУЛТАТНТСКИХ ФИРМИ АНГАЖОВАНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

  a) опис надлежног министарства са позивом на број и датум уговор о донацији или другог споразума са образложењем о потребама ан