• ДРЖАВЉАНСТВО  Даном почетка примене Закона о држављанству Републике Србије престају да важе Закон о југословенском држављанству (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/96 и 9/01) и Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије (''Службени гласник СРС'', бр. 45/79 и 13/83). О захтевима за стицање и престанак држављанства Републике Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

  А. СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Држављанство Републике Србије се стиче пореклом, пријемом и по међународним уговорима.

  А1. Пореклом: држављанство Републике Србије пореклом стиче дете рођено у иностранству чија су оба родитеља у тренутку његовог рођења држављани Републике Србије, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други је непознат или непознатог држављанства или без држављанства, чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други је држављанин друге државе чланице или чији је један од родитеља у тренутку његовог рођења држављанин Републике Србије, а други је страни држављанин, ако га родитељ који је држављанин Републике Србије пријави до навршене 18. године живота код надлежног дипломатског или конзуларног представништва Србије као држављанина Републике Србије.

  И лице старије од 18 година живота рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, а други страни држављанин, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23. године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана надлежном органу у Републици Србији.
  Под условом из члана 7. до 10. Закона, држављанство Републике Србије стиче пореклом и усвојеник-странац, односно усвојеник без држављанства, у случају потпуног усвојења. Захтев за упис усвојеника у евиденцију држављана подноси усвојилац – држављанин Републике Србије, или захтев подноси усвојеник старији од 18 година до навршене 23. године живота.

  А2. Пријемом: под одређеним условима држављанство Републике Србије стиче странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији, странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији или странац чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао интерес за Републику Србију.

  Пријем исељеника у држављанство Републике Србије:

  Исељеником се сматра лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству. Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност и ако поднесу писмену изјаву да Републику Србију сматрају својом државом.

  Брачни друг исељеника који је стекао држављанство Републике Србије може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

  За пријем у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из страног држављанства, што знаци да може имати двојно држављанство, не мора живети у Републици Србији и није му потребно одобрење о сталном настањењу.

  У држављанство Републике Србије може бити примљено и лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство.

  Б. ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА

  Б1. Престанак држављанства отпустом

  Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:
  * да је навршио 18 година живота
  * да нема сметњи у погледу војне обавезе;
  * да је измирио порезе и друге законске обавезе у Србији;
  * да је регулисао имовинско-правне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Србији;
  * да се против њега у Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Србији осуђен на казну затвора – да је ту казну издржао;
  * да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

  Уз захтев за отпуст из држављанства подносилац прилаже:
  1. извод из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом);
  2. доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или извод из матичне књиге југословенских држављана која се водила у СМУП-у, издат у складу са Законом, или извод из матичне књиге рођених у коме је у складу са Законом уписана чињеница о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или важећи пасош (нови образац).
  3. потврду (решење) надлежног војног органа да је регулисао војну обавезу или сагласност Министарства одбране да нема сметњи за отпуст из држављанства у погледу војне обавезе;
  4. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом родитеља);
  5. писмену сагласност другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља који даје сагласност мора бити оверен од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или ДКП);
  6. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији, или мишљење ДКП, када подносилац захтева и деца бораве у иностранству (ово у случају нарушених брачних односа);
  7. писана сагласност детета старијег од 14. година, коју потписује пред овлашћеним лицем надлежног органа у Републици Србији или пред ДКП,
  8. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени) или копија оверена од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране ДКП (ово у случају кад захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање);
  9. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП ако други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права;
  10. решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18. године живота (када захетв подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).

  Б2. Престанак држављанства одрицањем

  Пунолетни држављанин Републике Србије који је рођен и живи у иностранству, а има страно држављанство, може се до навршене 25. године живота одрећи држављанства Републике Србије.

  Све формуларе као и детаљнија обавештења можете добити у дипломатско конзуларним представништвима Републике Србије.